Η ΄Ανοιξη βομβαρδισμένη
απ' τα έγχρωμα κουνούπια του Demerara
.

Ο ΄Ηλιος διαβάζει ποιητικά

περιττώματα στη Σόλωνος


Οι διανόηση χειροκροτεί

υποτακτικές κυβερνήσεις

και


η ποιητική νομενκλατούρα
θ' αποφανθεί :

Διογένη Γαλήνη
δεν είσαι ποιητής

21.05.2012

Σάββατο, 18 Ιουνίου 2011

WILLIAM BLAKE : ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑWilliam Blake in an 1807 portrait by Thomas Phillips.

ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ
ΦΥΣΙΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ

[ Α ]Η Περίληψη

 
Ο ΄Ανθρωπος δεν έχει ιδέα για το ηθικά σωστό παρά
μονάχα μετά από Εκπαίδεύση . Εκ φύσεως είναι μονάχα
ένα όργανο σωματικό εξαρτημένο από Αίσθηση .

Ι
Ο ΄Ανθρωπος δεν μπορεί ενστικτωδώς να αντιληφθεί
παρά μονάχα με τα φυσικά ή σωματικά του όργανα .
ΙΙ

Ο ΄Ανθρωπος με τη συλλογιστική του δύναμη μπορεί
μονάχα να συγκρίνει και να εκτιμά αυτά που ήδη έχει
αντιληφθεί .

ΙΙΙ

Από μια ααντίληψη μόνο τριών αισθήσεων ή βασικών
αρχών κανείς δεν μπορεί να συμπεράνει μια τέταρτη ή πεμ-
πτη .

ΙV

Δεν θα μπορούσε κάποιος παρά να έχει σκέψεις φυσικές
ή οργανικέ , αν δεν είχε κανένα άλλο αισθητήριο εκτός απ'
τα οργανικά .
V

Οι επιθυμίες του Ανθρωπου περιορίζονται από τηνL
αντίληψή του : κανείς δεν μπορεί να επιθυμήσει αυτό που
δεν έχει αντιληφθεί .

VI

Οι επιθυμίες και η αντίληψη του Ανθρώπου , εάν αυτός
δεν έχει διδαχτεί από τίποτε άλλο εκτός από τα όργανα της 
αίσθησης , θα πρέπει να περιορίζονται σ' ό,τι μπορεί να γίνει
αντικείμενο της αίσθησης .

Συμπέρασμα

Χωρίς τον Ποιητικό ή Προφητικό χαρακτήρα , το Φιλο-
σοφικό και Πειραματικό γρήγορα θα έφτανε στη γνώση της
αναλογικής σχέσης όλων των πραγμάτων και θα ' στεκε
ακίνητο , ανίκανο να κάνει τίποτ' άλλο από το να επανα-
λαμβάνει τον ίδιο ανιαρό κύκλο ξανά και ξανά .

Επομένως

Ο Θεός γίνεται όπως είμαστε εμείς , ώστε να μπορούμε
εμείς να είμαστε όπως αυτός


ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ
ΦΥΣΙΚΗ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ

[ Β ]

 Ι
Η αντίληψη του Ανθρώπου δεν δεσμεύεται από τα αί-
σθητήρια όργανα : αντιλαμβάνεται περισσότερα από όσα η
αίσθηση ( ΄οσο οξεία κι αν είναι ) μπορεί να ανακαλύψει .

ΙΙ 
Η Λογική , ή η αναλογική σχέση όλων όσων έχουμε
ήδη γνωρίσει , δεν είναι η ίδια με αυτήν που θα υπάρχει ό-
ταν θα γνωρίσουμε περισσότερα .

ΙΙΙ
[ Λείπει ]


ΙV
Αυτό που υπόκειται σε δέσμευση είναι απεχθές σ' αυ-
τόν που το κατέχει . Ο ίδιος ανιαρός κύκλος , ακόμη και
ενός σύμπαντος , γρήγορα θα γινόταν ένας μύλος με πολύ-
πλοκους τροχούς .
V

Αν τα πολλά , αφού αποκτηθούν , γίνουν κι αυτά τα ί-
δια σαν τα λίγα , Πιο πολλά ! Πιο πολλά ! είν' η κραυγή της
ψυχής που σφάλλει : λιγότερα από ΄Ολα δεν μπορούν να
ικανοποιήσουν τον ΄Ανθρωπο .

VI
Αν μπορούσε κανείς να επιθυμήσει αυτό που είν' ανί-
κανος να αποκτήσει , η απελπισία θα ήταν ο αιώνιος κλήρος
του .

VII
Η επιθυμία του Ανθρώπου όντας ΄Απειρη , η κατοχή
είναι ΄Απειρη , και ο ίδιος ΄Απειρος .Εφαρμογή


Αυτός που βλέπει το ΄Απειρο σ' όλα  τα πράγματα βλέ-
πει το Θεό . Αυτός που βλέπει μόνο την Αναλογική Σχέση ,
βλέπει τον εαυτόν του μοναχά 


ΟΛΕΣ
ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
ΕΙΝΑΙ
ΜΙΑ 

Φωνή Βοώντος εν τη Ερήμω


Η Περίληψη

Καθώς η αληθινή μέθοδος της γνώσης είανι ο πειραμα-
τισμός , η αληθινή λειτουργία της γνώσης πρέπει να είναι
εκείνη που πειραματίζεται . Αυτή τη λειτουργία πραγμα-
τεύομαι .


Αρχή πρώτη

΄Οτι το Ποιητικό Πνεύμα είναι ο πραγματικός ΄Ανθρω-
πος , και πως το σώμα ή η εξωτερική μορφή του Ανθρώπου
απορρέι από το Ποιητικό Πνεύμα . Ακόμα , ότι οι μορφές
όλων των πραγμάτων προέρχονται από το Πνεύμα τους ,
που από τους Αρχαίους ονομαζόταν ΄Αγγελος και Ψυχή     
και Δαίμων .


Αρχή δεύτερη

΄Οπως όλοι οι άνθρωποι είναι παρόμοιοι σε εξωτερική
μορφή , ΄Ετσι ( και με την ίδια άπειρη ποκιλομορφία ) όλοι
είναι παρόμοιοι στο Ποιητικό Πνεύμα .


Αρχή τρίτη


Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί , να γράψει , ή να μιλήσει
απ' την καρδιά του , αλλά πρέπει να έχει κατά νουν την
αλήθεια . ΄Ετσι όλα τα δόγματα της Φιλοσοφίας προέρχοντ-
νται από το Ποιητικό Πνεύμα , προσαρμασμένο στην αδυνα-
μία του κάθε ατόμου .


Αρχή τέταρτη


΄Οπως κανείς ταξιδεύοντας σε χώρες γνωστές δεν μπο-
ρεί να ανακαλύψει το άγνωστο , έτσι , από ήδη αποκτημένη
γνώση , ο ΄Ανθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει κι άλλη συ
νεπώς ένα οικουμενικό Ποιητικό Πνεύμα υπάρχει .


Αρχή πέμπτη


Οι Θρησκείες όλων των Εθνών προέρχονται από τη 
διαφορετική από το κάθε ΄Εθνος αποδοχή του Ποιητικού
Πνεύματος , που παντού ονομάζεται Πνεύμα της Προφη-
τείας .


Αρχή έκτη


Η Ιουδαική καθώς και η Χριστιανική Γραφή είναι ένα
πρώτο παράγωγο του Ποιητικού Πνεύματος : αυτό είναι 
επιβεβλημένο από την περιορισμένη φύση της σωματικής
αίσθησης .


Αρχή έβδομη


΄Οπως όλοι οι άνθρωποι είναι παρόμοιοι ( αν και άπει-
ρα ποικίλοι ) ΄Ετσι όλες οι Θρησκείες : και όπως όλα τα πα-
ρόμοια έχουν μία και μόνη πηγή , Ο αληθινός ΄Ανθρωπος
είναι η πηγή , όντας αυτός το Ποιητικό Πνεύμα .       
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: